Prikkels & Sponzen verschaft u bij deze toegang tot haar website: www.prikkelsensponzen.nl. Door uzelf toegang te verlenen tot deze website, dan wel door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Prikkels & Sponzen publiceert op deze website artikelen, afbeeldingen en ander materiaal ter informatie en informatie over de dienstverlening van Prikkels & Sponzen. Via onze website kunt u direct een training boeken. De inhoud van de website van Prikkels & Sponzen is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Prikkels & Sponzen streeft ernaar de website zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden. Echter kan Prikkels & Sponzen niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie, waaronder verkeerde cursusdata op de website en het gebruik van de website, in de ruimste zin des woords.

Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de website van Prikkels & Sponzen komt voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan het gebruik van de informatie van deze website. Voor diensten die niet direct via onze website kunnen worden geboekt geldt dat alle informatie op de website van Prikkels & Sponzen bedoeld is als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

U kunt alleen een training boeken via onze website als u direct betaalt via PayPal of Ideal. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. Prikkels & Sponzen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

Op alle inhoud van deze website, waaronder mede begrepen teksten en afbeeldingen, en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Prikkels & Sponzen.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prikkels & Sponzen niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden, op te nemen in enig ander werk, zoals een website of papieren document, etc. in de ruimste zin des woords, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Tevens is het wijzigen van (een gedeelte van) (de verschijningsvorm van) deze website is niet toegestaan.

Op deze website kunnen reacties worden geplaatst op de blog artikelen. Reacties op het blog worden pas geplaatst na voorafgaande controle door Prikkels & Sponzen. Reacties die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde worden niet of deels geplaatst.

Daarnaast worden geen reacties geplaatst welke; onfatsoenlijk taalgebruik, commerciële uitingen, erotische of pornografische uitingen, informatie in strijd met auteursrecht, informatie over hacken en computercriminaliteit en informatie die de privacy van anderen schenden, bevatten. Eventueel eerst toegestane reacties kunnen later, als Prikkels & Sponzen hier goede gronden toe heeft, alsnog (deels) worden verwijderd of aangepast.

Gebruiker kan reeds geplaatste reacties verwijderen of aanpassen in het kader van het Recht om vergeten te worden in de AVG. Prikkels & Sponzen is niet aansprakelijk voor gedane uitingen door derden op haar website, maar zal eventuele klachten met betrekking tot de inhoud van deze reacties onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op onze website of per mail lindsay@prikkelsensponzen.nl.

De website van Prikkels & Sponzen kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat Prikkels & Sponzen verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Tevens is Prikkels & Sponzen niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze andere websites, de beschikbaarheid hiervan en de daarin opgenomen informatie.

Het kan niet gegarandeerd worden dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/ of storingen toegankelijk is. Onderhoud aan de site kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Prikkels & Sponzen streeft ernaar de eventuele overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Prikkels & Sponzen behoudt zich het recht voor de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/ of te verwijderen. Prikkels & Sponzen is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

Prikkels & Sponzen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Prikkels & Sponzen is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, etc. indien deze, op de website, de daarop geplaatste gegevens, bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

Voor vragen met betrekking tot deze bepalingen en/ of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen e.d. van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met Prikkels & Sponzen via lindsay@prikkelsensponzen.nl.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Teksten uit deze gebruiksvoorwaarden kopiëren is niet toegestaan. Hierop rust auteursrecht, net als op alle andere teksten en afbeeldingen van deze website.